Bazzakulls Leo Special

Notera att kryss i ruta 1 ej skall räknas med i den totala poängsammanställningen
                                                                                            Nyckel Mentaltest fastställd 2007-01-01
Syfte 1 2 3 4 5

Samarbete
Föremål/Förare
                         2

Leker ej/leker
själv/kommer ej
Leker själv, kommer
efter lång tidsfördröjning/
upprepade uppmaningar från förare
Leker själv – men
kommer efter uppmaning
Leker själv – men
kommer tillbaka
Kommer snabbt
tillbaka för fortsatt
lek/kamp
Samarbete
Föremål/TL
                         4
Leker ej/leker
själv/kommer ej
Leker själv, kommer
efter lång tidsfördröjning/
upprepade uppmaningar från testledaren
Leker själv – men
kommer efter uppmaning
Leker själv – men
kommer tillbaka
Kommer snabbt
tillbaka för fortsatt
lek/kamp
Gripa;
Ta tag 5 m.
                        3
Griper ej/nosar påföremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt men ej med hela munnen, alt
griper direkt och tappar
Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning Griper direkt med hela
munnen, hög fart och
intensitet

Ta tag 40 m.
                        3

         
Gripa;
Hålla i 5 m.
                        3
Griper ej Löst bett, tappar taget
vid upprepade tillfällen
Tuggar eller byter tag
upprepade gånger
Tuggar/byter tag vid
något tillfälle
Fast bett, håller i samtliga moment. Alt
växlar till bättre bett 1 ggr
som bibehålls.
Hålla i 40 m.
                        4
         
Gripa;
Slita, dra 5 m.
                        2
Håller ej. alt
Kliver ur under
passivitet och återgår ej i aktivitet inom
tidsramen.
Håller, men drar inte emot Växlar mellan att hålla och dra emot Drar emot tills
testledaren släpper
Rycker, drar emot - även under den passiva
delen - till testledaren
släpper. Alt. intensivt
ruskande
Slita/dra 40 m.
                        2
         
Förföljande
                        2
Startar inte eller
når inte in i banan.
Startar men avbryter Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan
vända
Startar tveksamt eller
håller låg fart. Kan öka
farten efter hand, fullföljer
Startar med hög fart -
målinriktad.
Förföljande;
Gripande
                        3
Nonchalerar
föremålet.
Alt. springer inte fram.
Griper inte, nosar på
föremålet.
Griper tveksamt eller
med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller
föremålet i minst 3 sek.
Uthållighet
                        6
Framme, direkt
tillbaka alt. Går ej fram
Framme jobbar
mindre än 30 sekunder
Jobbar i 30 sekunder Jobbar i 60 sekunder Jobbar i 90 sekunder,
hämtas av föraren
Social
självsäkerhet
                        10
Ängslig, osäker
går ej att hantera
Social osäkerhet i alla
situationer
Social osäkerhet i flera
situationer
Socialt säker i de flesta
situationer
Socialt säker i alla
situationer.
Social
nyfikenhet
                         8
Undviker, skygg Överdrivet nyfiken,
påträngande
Neutral, låter sig klappas Besvarar när figurant
bjuder
Normalt nyfiken när
anledning finns
Socialt samspel
                         8
Svarar ej på
lekinviter
Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta Svarar snabbt på lek &
lekinviter, svår att bryta
Svarar på lek & lekinviter Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter
Handlingsförmåga
                        10
Försöker inte lösa
problemen.
Försöker endast
kortvarigt eller med liten
aktivitet lösa uppgifter i
de flesta situationer.
Löser uppgifter i de flesta situationer Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta
situationer
Är aktiv för att lösa
uppgifter i samtliga
situationer
Anpassnings-
förmåga
                        10
Anpassar med låg intensitet i samtliga
testsituationer
Anpassar med hög intensitet i samtliga
testsituationer
Anpassar intensitet –
men med tidsfördröjning
Anpassar intensiteten i
de flesta testsituationer
Anpassar intensiteten i
samtliga testsituationer
Koncentration
                        10
Låg grad av
koncentration i de flesta situationer. (kan
utföra ovidkommande
handlingar)
Koncentrerad i viss omfattning, men med
längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra
ovidkommande handling)
Oftast koncentrerad,
men med kortare avbrott i flera situationer, eller
längre avbrott i enstaka situationer (1-2
Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2 Obruten koncentration
från tagen retning till
avreaktion i samtliga
situationer.
Avreaktion
                        10
Kan ej avreagera
alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig
Tar lång tid för
avreaktion i flera
situationer
Avreagerar med någon
tidsfördröjning i flera situationer – alt lång tid i
en enstaka situation
Avreagerar med någon
tidsfördröjning i enstaka
situationer
Avreagerar snabbt i
alla situationer
Minnesbilder
                         5
Störs av
minnesbilder, många
undvikande beteenden
Kommer väl ihåg,
ofta undvikande
beteenden
Visar minnesbilder,
med enstaka undvikande
beteenden
Visar flera
minnesbilder utan
undvikande beteenden.
Visar enstaka
minnesbilder utan
undvikande beteenden
Rädsla
                         4
Flyr i de flesta
testsituationer alt. blir passiv
Pendlar mellan
enstaka flyktstarter och
kontroll
Står emot, pendlar,
intensitetssänkning,
undanmanöver
Står emot,
undanmanöver eller ngn
intensitets-sänkning
Står emot i alla
testsituationer, visar ingen
rädsla
Aggressivitet
                         3
Visar kvarstående
aggression
Visar stor aggression Visar ingen aggression
/visar kortvariga
aggressions-yttringar
Visar liten aggression Visar måttlig
aggression i form av
kroppsspråk, väl anpassad
till hotet
Nyfikenhet
                         8
Går inte fram Lång tid med hjälp
för att gå fram
Går fram med hjälp Går fram utan hjälp i de flesta situationer men
med tidsfördröjning
Snabbt fram utan hjälp
i samtliga situationer
Skott Avviker från
platsen
Undvikande
reaktioner alt låsningar,
kvar på platsen
Aktivitetshöjande
reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan
Kontroll vid flera skott Ingen reaktion, kontroll
första skottet

 

Godkänd. 414 poäng